توجه: برندگان محترم تا یک هفته  برای تکمیل اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقبق منزل و کدپستی ) مهلت دارید، بعد از یک هفته  در صورت عدم تکمیل پروفایل از لیست برندگان حذف خواهید شد.

لازم به ذکراست که جوایز برندگان شرکت کننده در مسابقات پس ازمراحل اداری به انها اهدا خواهد شد ونیازی به پیگیری از جانب برندگان محترم در این مورد نمی باشد.