نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

سکینه خزاعی

خراسان جنوبی

40000 تومان وجه نقد

سعیده امیری

----

40000 تومان وجه نقد

نفرات دوم

ریحانه پیری

خراسان رضوی

30000 تومان وجه نقد

خورشیدخمر

گلستان

30000 تومان وجه نقد

نفرات سوم

فاطمه رمضانی

یزد

20000 تومان وجه نقد

فاطمه سربیشه

خراسان رضوی

20000 تومان وجه نقد

 

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.