نفرات

نام و نام خانوادگی

استان / شهر

برنده

نفرات اول

ابوالحسن عسکری

اصفهان

بسته فرهنگی به ارزش 60 هزارتومان

گلچهر احمدی

فارس

بسته فرهنگی به ارزش 60 هزارتومان

نفرات دوم

امیر رضا جابری

اصفهان

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

حمیدرضا زرعی کار

تهران

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرات سوم

مهدی نجار مهریزی

یزد

بسته فرهنگی به ارزش 40 هزارتومان

حسین درویش زاده

خراسان رضوی

بسته فرهنگی به ارزش 40 هزارتومان

 

توجه: به منظور احراز هویت ونهایی شدن اعلام نتایج برندگان، تکمیل تمامی اطلاعات کاربری (از قبیل آپلود کارت ملی، آدرس دقیق پستی و...) توسط برگزیدگان فوق الذکر الزامی است.