سیستم امتیازدهی باشگاه مبشران غدیر

 

ستادمبشرغدیر شهرداری یزد برای کاربران باشگاه مبشران غدیر فعالیت هایی را تعریف کرده است که کاربران با انجام آنها می توانند کسب امتیاز نموده و به سطح ها و مراحل کاربری بالاتر ارتقاء یابند.