"استفاده از تصاویر با ذکرنام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد، بلا مانع هست"