"استفاده از تصاویر با ذکرنام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد، بلا مانع هست"

جهت دانلود فایل pdf لطفا کلیک کنید.