"استفاده از تصاویر با ذکر نام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد ،بلا مانع هست"