"استفاده از تصاویر با ذکر نام ستادمبشرغدیر شهرداری یزد، بلا مانع هست"