اسامی برندگان نامه ای به خواهرم

اسامی برندگان نامه ای به خواهرم

 

 

نفرات

نام و نام خانوادگی

استان - شهر

جوایز

نفراول

زهرا معصومی

مازندران

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزار تومان

نفردوم

مهدی غلامرضایی

یزد

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزار تومان

نفرسوم

مسلم دریکوند

خوزستان

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزار تومان

نفرچهارم

سیروس شرفی

کردستان

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرپنجم

صغری کریم پور

آذربایجان شرقی

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرششم

ملوک داروغه

خوزستان

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرهفتم

مهدی رجب نژاد

------

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرهشتم

خدیجه اسمعیلی

تهران

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرنهم

مهدی چراغی

------

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفردهم

بهاره سادات حسینی

مرکزی

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفریازدهم

رامین یوسفی

بروجرد

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفردوازدهم

شیوا ابراهیمی

تهران

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرسیزدهم

ابراهیم قربانی پور

آذربایجان غربی

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان

نفرچهاردهم

علیرضا فرساد

خراسان رضوی

بسته فرهنگی به ارزش 50 هزارتومان