ماهنامه الکترونیکی مبشران - شماره سه ویژه فروردین 1395

   

پس از مطالعه مجله الکترونیکی شماره سه مبشر غدیر، در آزمون چهار گزینه ای شرکت نمایید.

توجه : با هربار شرکت درآزمون(درصورت گرفتن نمره حدنصاب:8 نمره ) 3 امتیاز دریافت خواهید کرد.

 

جهت دریافت فایل PDF ماهنامه الکترونیکی مبشر غدیر کلیک کنید