ماهنامه الکترونیکی مبشران - شماره یک ویژه بهمن 1394

       

پس از مطالعه ماهنامه الکترونیکی شماره یک مبشر غدیر در زمان تعیین شده ، در آزمون چهار گزینه ای شرکت نمایید.

توجه : با هربار شرکت درآزمون(درصورت گرفتن نمره حدنصاب:8 نمره ) 3 امتیاز دریافت خواهید کرد.