ماهنامه الکترونیکی مبشران - شماره دو ویژه اسفند 1394

            

پس از مطالعه ماهنامه الکترونیکی شماره دو مبشر غدیر در زمان تعیین شده ، در آزمون چهار گزینه ای شرکت نمایید.

توجه : با هربار شرکت درآزمون(درصورت گرفتن نمره حدنصاب:8 نمره ) 3 امتیاز دریافت خواهید کرد.

 

جهت دریافت فایل PDF ماهنامه الکترونیکی مبشر غدیر کلیک کنید